Sarajevo

Skupština KS donijela novi Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja

Skupština Kantona Sarajevo danas je jednoglasno usvojila Prijedlog zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine koji donosi brojne novine za pripadnike ove populacije u Kantonu Sarajevo u odnosu na ranije usvojeni Nacrt.

FOTO: FENA
FOTO: FENA

Kako je obrazložio resorni ministar Omer Osmanović, novim zakonskim rješenjem bit će omogućena isplata egzistencijalne novčane naknade iz Budžeta KS suprugama demobilisanih umrlih boraca koje imaju do 57 godina, dok će onima iznad te starosne skupine, novčana naknada biti isplaćivana iz Budžeta FBiH.

U skladu s novim tekstom Federalnog zakona, dopunskim pravima boraca/branitelja u okviru kantonalnog propisa, obuhvataju se i djeca šehida i poginulih branilaca rođenih u braku i vanbračnoj zajednici, koja sada i nakon prestanka prava na porodičnu invalidninu imaju status člana porodice poginulog branioca.

S obzirom na navedeno, Zakonom je djeci šehida i poginulih branilaca omogućeno korištenje 12 od ukupno 30 dopunskih prava: banjsko liječenje, stipendiranje za I, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija, pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže – voda, kanalizacija, električna energija, gas.

Osmanović je kazao da je najznačajnije uvrštavanje ratnih vojnih invalida sa III stepenom tuđe njege u pravo na personalnu asistenciju sa mjesečnim novčanim primanjima u iznosu 20 posto od osnovice, odnosno prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini.

Veće izmjene u okviru zakona, po riječima ministra, odnose se i na redefinisanje prava na subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenih potreba, na način ostvarivanja pomoći pri rješavanju stambenog pitanja putem dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba u vidu udruživanja sredstava za kupovinu stana.

Također, prema ovom zakonu sada se kao relevantno uzima provedeno vrijeme 10 godina neprekidnog prebivališta odnosno boravka u Kantonu do 01.01. one godine u kojoj osobe predaju zahtjev za ostvarivanje dopunskog prava, a kako je to propisano članom 4. Zakona.

U okviru ovog člana definiran je i pojam ‘neprekidno’ iz razloga što se prilikom rješavanja po pravima susrećemo sa opravdanim prekidima boravka na Kantonu Sarajevo, kao što su odlazak na glasanje u općine prijeratnog prebivališta, prijava povrata imovine i sl., pojasnio je ministar.

U okviru novog teksta zakona uređena su i sljedeća prava: naknada troškova prijevoza i boravka za liječenje i povratak po završenom liječenju u inozemstvu za one pripadnike boračke populacije koje ovo pravo ostvaruju u skladu sa federalnim propisom iz ove oblasti, kao i za one koji putuju sa njima u pratnji po preporuci ljekara; participacija u troškovima liječenja; povećana je kvadratura zemljišta od 400 metara kvadratnih, za oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište, na 500 m2, te omogućeno je ostvarivanje stambenih prava raseljenim osobama na području KS.

Povećan je iznos dječijeg dodatka za djecu RVI od 20 do 80 posto i drugo, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Prihvati notifikacije