Sarajevo

Evo šta podrazumijeva novi tekst Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja KS

Kako je obrazložio resorni ministar Omer Osmanović, novim zakonskim rješenjem bit će omogućena isplata egzistencijalne novčane naknade iz Budžeta Kantona suprugama demobilisanih umrlih boraca koje imaju do 57 godina, dok će onima iznad te starosne skupine novčana naknada biti isplaćivana iz Budžeta FBiH.

FOTO: ILUSTRACIJA/DEJAN BOŽIĆ/RINGIER
FOTO: ILUSTRACIJA/DEJAN BOŽIĆ/RINGIER

Zakonom je djeci šehida i poginulih branioca omogućeno korištenje 12 od ukupno 30 dopunskih prava (banjsko liječenje, stipendiranje za I, II i III ciklus Bolonjskog sistema studija, pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže voda, kanalizacija, električna energija, gas i dr.).

U okviru novog teksta zakona uređena su i sljedeća prava:

naknada troškova prijevoza i boravka za liječenje i povratak po završenom liječenju u inozemstvu za one pripadnike boračke populacije koje ovo pravo ostvaruju u skladu sa federalnim propisom iz ove oblasti, kao i za one koji putuju sa njima u pratnji po preporuci ljekara;participacija, odnosno oslobađanje ličnog učešća u troškovima liječenja;

povećana je kvadratura zemljišta od 400 metara kvadratnih, za oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište, na 500 m2;omogućeno je ostvarivanje stambenih prava raseljenim licima na području KS, uz to da osim ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje ovih prava, moraju dokazati da nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine, odnosno da nisu ostvarili povrat stambene jedinice u entitetu Republika Srpska i da nisu istu prodali ili na drugi način otuđili;

povećan je iznos dječijeg dodatka za djecu RVI od 20 do 80 % ;

brisano je pravo na dodjelu stana na korištenje jer su prilikom ostvarivanja prava na stan u vlasništvu ili na dodjelu stana na korištenje propisani isti uvjeti u okviru postojećeg zakona, a status vlasnika i status korisnika stana u mnogome se razlikuju;

regulisan je i način snošenja troškova dženaze-sahrane kada umrlog pripadnika braniteljske populacije nema ko da ukopa, odnosno da za njega plati ove troškove, te je pobliže opisan način ostvarivanja ovog prava za članove porodica ratnih vojnih invalida.

Ministar je posebno izdvojio ostvarivanje novih prava ovim zakonom, a to su:pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći za plaćanje dijela troškova II i III stepena Bolonjskog sistema studija za zakonom propisane korisnike i njihovo stipendiranje putem Fonda “IKRE”;

jednokratna novčana pomoć za grijanje koja se sada može dodijeliti kao novčana pomoć za socijalno ugrožene pripadnike ove populacije koji za grijanje koriste sve vrste energenata, a ne kao do sada samo nabavkom ogrijevnog drveta;personalna asistencija za ratne vojne invalide – kvadriplegičare 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica da, ukoliko postoji potreba, na prijedlog Udruženja RVI paraplegičara, ostvaruju pravo na zapošljavanje personalnog asistenta, a troškove njegovog radnog odnosa snose solidarno općina prebivališta/boravišta kvadriplegičara i Ministarstvo za boračka pitanja.

Prihvati notifikacije